រំលងទៅមាតិកា
ឱកាស​ការងារ

ឱកាស​ការងារ

ការងាររបស់មូលនិធិ WA Cares

ចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើងក្នុងការកសាងកម្មវិធីថែទាំរយៈពេលវែងជាសកលលើកដំបូងរបស់ប្រទេស!

ស្វែងរក និងដាក់ពាក្យសុំការងារ

អ្នកអាចស្វែងរកការងារ WA Cares Fund ទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះនៅលើ careers.wa.gov នៅក្រោមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលការងារស្ថិតនៅ។ ភ្នាក់ងាររដ្ឋជាច្រើនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តមូលនិធិ WA Cares រួមទាំង នាយកដ្ឋានសេវាសង្គមនិងសុខភាព និង នាយកដ្ឋានសន្តិសុខការងារ.

ពាក្យសុំទាំងអស់ត្រូវដាក់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រ careers.wa.gov ។

បើកមុខតំណែងបច្ចុប្បន្ន

មិន​ទាន់​មាន​មុខ​តំណែង​បើក​ទេ​។ សម្រាប់ការងារផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័រ www.careers.wa.gov ។

សម្រាប់សំណួរផ្សេងទៀតអំពីកម្មវិធី អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅលេខ 844-CARE4WA ដោយមិនគិតថ្លៃ ឬ ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង តាមអ៊ីម៉ែល។