Bỏ để qua phần nội dung
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ VỚI QUỸ XE WA

Điện thoại

Mọi thắc mắc chung về chương trình, bạn có thể gọi 844-CARE4WA (844-227-3492) miễn phí. Trung tâm cuộc gọi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều. Chúng tôi đóng cửa vào các ngày cuối tuần và ngày lễ của tiểu bang.

Hỗ trợ ngôn ngữ và các tiện nghi khác có sẵn. Người dùng TTY / TDD có thể quay số 1-800-833-6384 cho Dịch vụ chuyển tiếp Washington.

Miễn trừ

Đối với các câu hỏi về miễn trừ WA Cares, vui lòng gọi (833) 717-2273 và chọn tùy chọn 3. Đối với các câu hỏi chung khác, hãy gọi 844-CARE4WA (844-227-3492).

E-mail

Để nhận được phản hồi qua email, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.