សេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលវែង (LTSS) គណៈកម្មការជឿទុកចិត្ត

ច្បាប់ LTSS Trust

 

ច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលវែង (Trust Act) ត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ 2019 ហើយបានបង្កើតមូលនិធិ WA Cares ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំរយៈពេលវែង ដើម្បីជួយបុគ្គលិកវ៉ាស៊ីនតោនរ៉ាប់រងការចំណាយលើសេវាកម្មរយៈពេលវែង និងការគាំទ្រទាំងក្នុងអំឡុងពេលអាជីពរបស់ពួកគេ និង បន្ទាប់ពីពួកគេចូលនិវត្តន៍។

 

ច្បាប់ស្តីពីការជឿទុកចិត្តក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការផ្តល់សេវាកម្ម និងគាំទ្រការជឿទុកចិត្តរយៈពេលវែង (គណៈកម្មការ) ដែលធ្វើការក្នុងនាមបុគ្គលិក Washingtonian និងសេវាកម្មរយៈពេលវែង និងគាំទ្រភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែលម្អ ត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្តកម្មវិធី។ គណៈកម្មការនេះមានសមាជិកសភា ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង និងតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គណៈកម្មការកំពុងធ្វើការលើប្រធានបទជាច្រើនដែលចាប់អារម្មណ៍ រួមមានៈ

 

  • លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កំណត់ថាអ្នកណាជាបុគ្គលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់;
  • លក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកផ្តល់សេវាអប្បបរមា;
  • ការទូទាត់សេវាកម្មអតិបរមា;
  • សកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាការដោះស្រាយការជឿទុកចិត្ត;
  • និងការត្រួតពិនិត្យការចំណាយរបស់ភ្នាក់ងារ។
birds flying over brown rolling hills

សមាជិកគណៈកម្មការ

Image
Ruth Egger headshot
Ruth Egger
បុគ្គលទទួល LTSS #2
Image
John Ficker headshot
John Ficker
ក្រុមប្រឹក្សាគ្រួសារពេញវ័យ
Image
Madeline Foutch headshot
Madeline Foutch
តំណាងសហជីព កម្មករថែទាំរយៈពេលវែង
Image
NoPhotoAvailable
Peter Nazzal
សមាគមថែទាំផ្ទះ
Image
Mark Stensager
Mark Stensager
កម្មករដែលនឹងបង់បុព្វលាភ
Image
Rachel Smith headshot
Rachel Smith
អង្គការនិយោជកប្រមូលបុព្វលាភ
Image
Laurie St. Ours headshot
Lauri St. Ours
សមាគមតំណាងឱ្យកន្លែងគិលានុបដ្ឋាយិកាជំនាញ និងអ្នកផ្តល់ជំនួយការរស់នៅ
Image
NoPhotoAvailable
Vacant
ទំនេរ

របាយការណ៍ និងព័ត៌មានអំពីគណៈកម្មការ

 

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគណៈកម្មការ

 

 

 

 

 

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ គណៈកម្មាការស្នើរអនុសាសន៍ទៅស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ឬភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិសមស្របលើទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃកម្មវិធី។ សូមអានអនុសាសន៍៖

 

 

 

 

 

គណៈកម្មាការក៏រាយការណ៍អំពីការចំណាយរដ្ឋបាលដល់អភិបាល និងគណៈកម្មាធិការសារពើពន្ធនៃស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ សូមអានរបាយការណ៍៖

 

 

 

ការប្រជុំនាពេលខាងមុខ

សំណួរទាក់ទងនឹងកាលវិភាគប្រជុំគណៈកម្មការ LTSS?

 

ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-844-CARE4WA

2023 កាលវិភាគ និងឯកសារ

ពេល​ណាត់ជួប
ប្រធានបទ
ឯកសារប្រជុំ
ឧសភា 16, 2023
1:00 ល្ងាច - 4:00 ល្ងាច
ចូលរួម Zoom Webinar
លេខសម្គាល់គេហទំព័រ៖
៨១០ ៧៣៧៩ ៤៨១៩
លេខសម្ងាត់៖
៨២៤២៧៥
ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ៖
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទំនុកចិត្ត LTSS
ខែមិថុនា 2, 2023
1:00 ល្ងាច - 2:30 ល្ងាច
ចូលរួម Zoom Webinar
លេខសម្គាល់គេហទំព័រ៖
៨៩៧ ៦១៦៥ ២៣៦៨
លេខសម្ងាត់៖
៩៧៤៧៨០
ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ៖
អនុគណៈកម្មាធិការយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគ
ខែកក្កដា 25, 2023
1:00 ល្ងាច - 4:00 ល្ងាច
ចូលរួម Zoom Webinar
លេខសម្គាល់គេហទំព័រ៖
៨៥៨ ៣៩៧៣ ៨៣៣៨
លេខសម្ងាត់៖
៤៦១៦១៧
ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ៖
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទំនុកចិត្ត LTSS
ខែកញ្ញា 19, 2023
1:00 ល្ងាច - 4:00 ល្ងាច
ចូលរួម Zoom Webinar
លេខសម្គាល់គេហទំព័រ៖
៨៣៧ ៧៦៧៤ ៤៦៣១
លេខសម្ងាត់៖
៦៤០៨២៥
ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ៖
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទំនុកចិត្ត LTSS
តុលា 25, 2023
1:00 ល្ងាច - 2:30 ល្ងាច
ចូលរួម Zoom Webinar
លេខសម្គាល់គេហទំព័រ៖
៨៣៣ ៩២៩៥ ៩៦៩៧
លេខសម្ងាត់៖
៤២០៧៧៨
ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ៖
អនុគណៈកម្មាធិការយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគ
ខែវិច្ឆិកា 7, 2023
1:00 ល្ងាច - 4:00 ល្ងាច
ចូលរួម Zoom Webinar
លេខសម្គាល់គេហទំព័រ៖
៨៩៤ ៣២១២ ២៦១៥
លេខសម្ងាត់៖
២៤៩៣៤៥
ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ៖
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទំនុកចិត្ត LTSS
ខែធ្នូ 12, 2023
1:00 ល្ងាច - 4:00 ល្ងាច
ចូលរួម Zoom Webinar
លេខសម្គាល់គេហទំព័រ៖
៨៥៩ ៨៦៤៩ ៤៥៨១
លេខសម្ងាត់៖
៧១៤៨៥១
ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ៖
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទំនុកចិត្ត LTSS