អាជីព

ចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើងក្នុងការកសាងកម្មវិធីថែទាំរយៈពេលវែងជាសកលលើកដំបូងរបស់ប្រទេស!

ការស្វែងរក និងដាក់ពាក្យសុំការងារ

 

អ្នកអាចស្វែងរកការងាររបស់ WA Cares Fund ទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះនៅលើ គេហទំព័រ careers.wa.gov ក្រោមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលការងារនេះមានទីតាំងនៅ។ ភ្នាក់ងាររដ្ឋជាច្រើនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តមូលនិធិ WA Cares រួមទាំង នាយកដ្ឋានសេវាសង្គម និងសុខភាព និង នាយកដ្ឋានសន្តិសុខការងារ

 

ពាក្យសុំទាំងអស់ត្រូវដាក់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រ careers.wa.gov

 

 

មុខតំណែងកំពុងបើក

Organizational Readiness Manager

Closes ខែមិថុនា 4, 2024

In this role as an Organizational Readiness Manager, you will be responsible for a broad range of activities designed to ensure our internal processes, change management, and process improvement strategies will build and sustain an effective WA Cares Fund team. You will be directly responsible for formulating, planning, directing, and building organizational effectiveness for the WA Cares Fund team.  
 

មើលប្រកាសការងារ

IT Quality Assurance -Journey

Closes ឧសភា 28, 2024

In this role, as a Quality Assurance, you will participate in application planning meetings analyze/review business requirements, and independently execute testing to support the WA Cares Fund implementation, working closely with DSHS staff, Health Care Authority, Employment Security Department, and vendors to integrate cross-agency applications.

មើលប្រកាសការងារ