អាជីព

ចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើងក្នុងការកសាងកម្មវិធីថែទាំរយៈពេលវែងជាសកលលើកដំបូងរបស់ប្រទេស!

ការស្វែងរក និងដាក់ពាក្យសុំការងារ

 

អ្នកអាចស្វែងរកការងាររបស់ WA Cares Fund ទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះនៅលើ គេហទំព័រ careers.wa.gov ក្រោមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលការងារនេះមានទីតាំងនៅ។ ភ្នាក់ងាររដ្ឋជាច្រើនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តមូលនិធិ WA Cares រួមទាំង នាយកដ្ឋានសេវាសង្គម និងសុខភាព និង នាយកដ្ឋានសន្តិសុខការងារ

 

ពាក្យសុំទាំងអស់ត្រូវដាក់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រ careers.wa.gov

 

 

មុខតំណែងកំពុងបើក