កម្មវិធីព័ត៌មាន និងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

 

ទទួលបានការអាប់ដេតកម្មវិធី WA Cares Fund ចុងក្រោយបំផុត សេចក្តីប្រកាស និងព័ត៌មានលម្អិតនៃសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតនាពេលខាងមុខ។ មើល ស៊េរី webinar ប្រចាំខែពេញរបស់យើង។

WA Cares Conversations: Caregiving and Brain Health

ពុធ, មិថុនា 5, 2024 2:00 ល្ងាច - 3:00 ល្ងាច
ចុះឈ្មោះសម្រាប់ webinar
Live captions and ASL interpretation will be available.

Join us for a discussion about the importance of brain health. We’ll cover dementia, Alzheimer’s disease, traumatic brain injuries, including how to prevent these conditions and resources for people affected by them. We’ll also provide an overview of the WA Cares Fund and how it will help people who need care and their loved ones in the future.

អ្នកពិភាក្សា៖ Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager, DSHS, Lynne Korte, Dementia Care Program-Policy Manager, HCS, Kristoffer Rhoads, PhD, Associate Professor, Department of Neurology, University of Washington School of Medicine, Maria Anakotta, Care Coordinator, Alzheimer’s Association of Washington, Monica Vinson, MS, CCC-SLP, CDP, Mason General Hospital.

កំពុងស្វែងរកកញ្ចប់ឧបករណ៍សហគមន៍?