កម្មវិធីព័ត៌មាន និងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

 

ទទួលបានការអាប់ដេតកម្មវិធី WA Cares Fund ចុងក្រោយបំផុត សេចក្តីប្រកាស និងព័ត៌មានលម្អិតនៃសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតនាពេលខាងមុខ។ មើល ស៊េរី webinar ប្រចាំខែពេញរបស់យើង។

Managing WA Cares Exemptions

ព្រហស្បតិ៍, ខែធ្នូ 14, 2023 11:00 ព្រឹក - 12:00 ល្ងាច
ចុះឈ្មោះសម្រាប់ webinar

There’s plenty to know about WA Cares and Paid Leave, and we’re committed to making your experience as easy as possible with helpful info and resources. Join us for an employer-focused webinar, where we'll cover employers’ responsibilities related to managing employee’s WA Cares exemptions.

 

*This webinar is limited to 200 participants, so don’t delay in registering!

អ្នកពិភាក្សា៖ Liz Boot, Leave and Care Customer Care Manager, Employment Security Department & Deb Mason, Leave and Care Customer Care Supervisor, Employment Security Department

ព័ត៌មានកម្មវិធី

ទំព័រ 1 នៃ 2

កំពុងស្វែងរកកញ្ចប់ឧបករណ៍សហគមន៍?