រំលងទៅមាតិកា
មូលនិធិ WA CARES

មូលនិធិ WA CARES

ការធានាថាប្រជាជនវ៉ាស៊ីនតោនទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំរយៈពេលវែងដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការវា។

ផ្ទៃខាងក្រោយគេហទំព័រ

ការកែលម្អកម្មវិធី

គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ 2022 មូលនិធិ WA Cares មានការកំណត់ពេលវេលាថ្មី និងការគ្របដណ្តប់ដែលប្រសើរឡើង។ ការផ្លាស់ប្តូររួមមាន:

  • អ្នកជិតចូលនិវត្តន៍ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មួយផ្នែកសម្រាប់រាល់ឆ្នាំដែលពួកគេធ្វើការ
  • កម្មករមួយចំនួនដែលទំនងជាមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេ អាចស្នើសុំការលើកលែង។ ទាំងនេះគឺជាកម្មករដែលរស់នៅក្រៅរដ្ឋ ប្តីប្រពន្ធយោធា កម្មករដែលមានទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ និងអតីតយុទ្ធជនដែលមានសេវាភ្ជាប់សេវាពិការភាព 70% ឬច្រើនជាងនេះ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធី កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ និងអ្វី និយោជក ចាំបាច់ត្រូវដឹង។

ជំហាន BOLD

សភានីតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំរយៈពេលវែងសម្រាប់កម្មករដែលមានសិទ្ធិទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិការថែទាំរយៈពេលវែងនាពេលអនាគត។ 

ហេតុអ្វីវាសំខាន់?

ដោះស្រាយតម្រូវការ

7 ក្នុងចំណោម 10 ជនជាតិវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំនឹងត្រូវការសេវាកម្មនិងការគាំទ្ររយៈពេលវែងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

កាត់បន្ថយបន្ទុកគ្រួសារ

អ្នកថែទាំគ្រួសារដែលចាកចេញពីកម្លាំងពលកម្មទៅមើលថែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន និងសុខភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ចូលនិវត្តន៍។ 

រក្សាការសន្សំរបស់អ្នក។

ដើម្បីចំណាយលើការថែទាំរយៈពេលវែង មនុស្សជាច្រើនត្រូវចំណាយប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

មានសន្តិភាពនៃចិត្ត

តាមរយៈការចូលរួមចំណែកបន្តិចបន្តួចពីប្រាក់បៀវត្សរ៍នីមួយៗ ខណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការ យើងទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយសម្រាប់ការថែទាំរយៈពេលវែងនៅពេលដែលយើងត្រូវការវា។

ការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំរយៈពេលវែង

នៅក្រោមច្បាប់នេះ បុគ្គលម្នាក់ៗនឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញមួយជីវិត ដែលប្រសិនបើពួកគេត្រូវការវា ពួកគេអាចប្រើប្រាស់លើសេវាកម្ម និងជំនួយរយៈពេលវែងដ៏ធំទូលាយមួយ។  

មូលនិធិ WA CARES

មូលនិធិ WA CARES
មូលនិធិ WA CARES
មូលនិធិ WA CARES

និមិត្តសញ្ញាមូលនិធិ Wa Cares