កម្មវិធីព័ត៌មាន និងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិត

 

ទទួលបានការអាប់ដេតកម្មវិធី WA Cares Fund ចុងក្រោយបំផុត សេចក្តីប្រកាស និងព័ត៌មានលម្អិតនៃសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតនាពេលខាងមុខ។ មើល ស៊េរី webinar ប្រចាំខែពេញរបស់យើង។

WA Cares Basics: What Workers Need to Know

ព្រហស្បតិ៍, មេសា 18, 2024 1:00 ល្ងាច - 2:00 ល្ងាច
ចុះឈ្មោះសម្រាប់ webinar
Live captions and ASL interpretation will be available.

 

Join us to learn more about what long term care includes, how caregiving responsibilities impact families and the workplace, who contributes to the fund, how exemptions work, how workers will meet contribution requirements (including a pathway for near retirees) and more.

អ្នកពិភាក្សា៖ Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager, DSHS, Jeff Kendall, Service and Delivery Manager, ESD

កំពុងស្វែងរកកញ្ចប់ឧបករណ៍សហគមន៍?