ຂ່າວໂຄງການ & ການສໍານາຜ່ານເວັບ

 

ຮັບເອົາການອັບເດດໂຄງການ, ປະກາດ ແລະລາຍລະອຽດຂອງ WA Cares Fund ຫຼ້າສຸດ. ເບິ່ງ ຊຸດ webinar ປະຈໍາເດືອນເຕັມຂອງພວກເຮົາ .

WEBINAR ທີ່ຈະມາເຖິງ

WA Cares Basics: What Workers Need to Know

ວັນພະຫັດ, ເມສາ 18, 2024 1:00 pm - 2:00 pm
ລົງທະບຽນສໍາລັບ webinar
Live captions and ASL interpretation will be available.

 

Join us to learn more about what long term care includes, how caregiving responsibilities impact families and the workplace, who contributes to the fund, how exemptions work, how workers will meet contribution requirements (including a pathway for near retirees) and more.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ: Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager, DSHS, Jeff Kendall, Service and Delivery Manager, ESD

ຊອກຫາຊຸດເຄື່ອງມືຊຸມຊົນບໍ?