Miễn trừ

Trong phiên họp lập pháp năm 2022, Thống đốc Inslee và cơ quan lập pháp đã đưa ra một số lộ trình miễn trừ cho những người lao động ở Washington, những người không có khả năng sử dụng các phúc lợi WA Cares của họ trong tương lai. Trang này trình bày chi tiết những gì chúng tôi biết về những miễn trừ đó cho đến nay, thời điểm bạn có thể nộp đơn và ý nghĩa của nó đối với phúc lợi WA Cares của bạn trong tương lai.

Cập nhật quan trọng

ESD hiện đang xử lý một lượng lớn đơn xin miễn trừ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để xử lý đơn đăng ký nhanh nhất có thể nhưng chúng tôi không thể giải quyết tất cả các đơn đăng ký trước khi chủ lao động của bạn bắt buộc phải bắt đầu khấu trừ phí bảo hiểm vào ngày 1 tháng 7.

Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký trước ngày 1 tháng 7 và được chấp thuận, bạn sẽ được cấp ngày miễn trừ có hiệu lực là ngày 1 tháng 7 năm 2023, bất kể thời điểm ESD phê duyệt đơn đăng ký của bạn. Trong một số trường hợp, điều này có thể có nghĩa là chủ lao động của bạn sẽ khấu trừ phí bảo hiểm từ tiền lương của bạn trước khi bạn có thể cung cấp cho họ bản sao thư chấp thuận miễn trừ của bạn. Sau khi bạn cung cấp thư cho họ, chủ lao động của bạn phải ngừng khấu trừ phí bảo hiểm WA Cares và chúng tôi khuyến khích họ trả lại khoản khấu trừ của bạn trong thời gian sớm nhất có thể vì ESD sẽ không tính phí bảo hiểm cho bạn trong bất kỳ phần nào của Quý 3.

Nếu bạn đã nộp đơn đăng ký vào ngày 1 tháng 7 hoặc sau đó và được chấp thuận, bạn sẽ được cấp ngày miễn trừ có hiệu lực bắt đầu từ quý sau ngày việc miễn trừ của bạn được chấp thuận và sẽ được tính phí bảo hiểm cho toàn bộ Quý 3. Sau khi bạn cung cấp thư cho họ, chủ lao động của bạn phải ngừng khấu trừ phí bảo hiểm WA Cares vào đầu Q4.

Bạn đang tìm thư chấp thuận miễn trừ của mình?

Có hai cách để có được bản sao thư chấp thuận của bạn:

  • Đăng nhập vào tài khoản miễn trừ WA Cares của bạn và nhấp vào 'ID miễn trừ' của miễn trừ đã được phê duyệt của bạn để xem và tải xuống một bản sao.
  • Hãy gọi cho chúng tôi theo số 833-717-2273 để yêu cầu gửi thêm bản sao cho bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống bảng thông tin miễn trừ của chúng tôi.

Con đường miễn trừ

 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người lao động ở Washington sẽ đủ điều kiện được miễn trừ WA Cares nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho họ:

 

  • Sống bên ngoài Washington.

 

  • Là vợ/chồng hoặc bạn đời đã đăng ký của một quân nhân đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

 

  • Có thị thực làm việc không nhập cư.

 

  • Là cựu chiến binh có tỷ lệ khuyết tật liên quan đến dịch vụ là 70% trở lên.

 

Ngoại lệ: Cựu chiến binh có tỷ lệ khuyết tật liên quan đến nghĩa vụ là 70% trở lên sẽ được miễn trừ vĩnh viễn.

Nộp đơn xin miễn trừ

 

Không giống như lộ trình miễn trừ trước đây có thời hạn nộp đơn, các trường hợp miễn trừ này được áp dụng liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cục An ninh Việc làm chịu trách nhiệm xử lý đơn đăng ký cho những người muốn xin miễn trừ theo các danh mục mới này. Đăng ký danh sách gửi thư của Quỹ WA Cares để nhận thông tin cập nhật về các trường hợp miễn trừ, cũng như các tin tức quan trọng khác của chương trình.

Nếu sự miễn trừ của bạn được chấp thuận

 

Bạn sẽ nhận được thư chấp thuận miễn trừ từ ESD, bạn sẽ cần phải xuất trình thư này cho tất cả các nhà tuyển dụng hiện tại và tương lai của mình. Sau khi bạn cung cấp thư chấp thuận cho người sử dụng lao động và ngày miễn trừ có hiệu lực đã trôi qua, người sử dụng lao động của bạn phải ngừng khấu trừ phí bảo hiểm. Nếu chủ lao động của bạn tiếp tục giữ lại phí bảo hiểm, họ phải trả lại cho bạn.

 

Xin lưu ý: Nếu bạn không xuất trình thư chấp thuận của mình cho người sử dụng lao động, mọi khoản phí bảo hiểm có thể đã được thu sẽ không được tính vào khả năng đủ điều kiện hưởng trợ cấp và người sử dụng lao động không có trách nhiệm trả lại những khoản phí bảo hiểm đó cho bạn.

 

Các miễn trừ sẽ có hiệu lực trong quý sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận.

Chọn không tham gia bảo hiểm tư nhân

 

Những người có bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân vào hoặc trước ngày 1 tháng 11 năm 2021 có thể nộp đơn xin miễn trừ từ Quỹ WA Cares từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Những người nộp đơn xin miễn trừ này , và đã được phê duyệt, sẽ được miễn vĩnh viễn khỏi WA Cares. Điều khoản chọn không tham gia này không còn áp dụng cho những người đăng ký mới.

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về các trường hợp miễn trừ?

 

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về miễn trừ trong trung tâm Trợ giúp & Hỗ trợ của chúng tôi.

 

Bạn có thể liên hệ với đại diện Quỹ WA Cares của ESD tại wacaresexemptions@esd.wa.gov hoặc bằng cách gọi (833) 717-2273 .