ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 AM - 4:30 PM ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ (ਬੰਦ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਛੋਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

  • ਆਪਣੇ WA ਕੇਅਰਜ਼ ਛੋਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੋਟ ਦੀ 'ਮੁਕਤ ਆਈਡੀ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 833-717-2273 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਛੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Icon
phone icon

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲਈ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

 

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 833-717- 2273 (ਚੋਣ 3 ਵਿਕਲਪ)

 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। TTY/TDD ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਲਈ 1-800-833-6384 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ

Icon
phone icon

ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

 

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 844-CARE4WA

(844-227-3492)

 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ TTY/TDD ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਲਈ 1-800-833-6384 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ

Icon
email icon

ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।