ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ

 

ਨਵੀਨਤਮ WA ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਪਡੇਟ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਾਸਿਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲੜੀ ਦੇਖੋ।

ਆਗਾਮੀ ਵੈਬਿਨਾਰ

WA Cares Conversations: Caregiving for Stroke Survivors

ਮੰਗਲ਼ਵਾਰ, ਮਈ 7, 2024 12:00 ਸ਼ਾਮ - 1:00 ਸ਼ਾਮ
ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
Live captions and ASL interpretation will be available.

Join us for a discussion on caring for stroke survivors. We’ll cover what a stroke is, signs to look for, what stroke treatment and recovery looks like, and resources for stroke survivors and their caregivers. We’ll also provide an overview of the WA Cares Fund and how it will help stroke survivors and their families in the future.

ਪੈਨਲਿਸਟ: Kristen Maki, WA Cares Fund Community Relations & Outreach Program Manager, DSHS, Kelsey Hagstrand, MSN, ARNP-BC, CNS, Comprehensive Stroke Center Nurse Practitioner, Harborview Medical Center | UW Medicine, Sarah Turnbaugh, RN, Nurse Navigator, Harborview Medical Center | UW Medicine, Gurpreet Sandhu, Mph, Heart Disease Stroke Diabetes Prevention Program Manager, Washington State Department of Health, Janice Tadeo, Stroke Survivor.

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂਲਕਿੱਟਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?