Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

Liên hệ chúng tôi

Hỗ trợ khách hàng sẵn sàng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều Giờ Thái Bình Dương (nghỉ cuối tuần và ngày lễ của tiểu bang).

Bạn đang tìm thư chấp thuận miễn trừ của mình?

Có hai cách để có được bản sao thư chấp thuận của bạn:

  • Đăng nhập vào tài khoản miễn trừ WA Cares của bạn và nhấp vào 'ID miễn trừ' của miễn trừ đã được phê duyệt của bạn để xem và tải xuống một bản sao.
  • Hãy gọi cho chúng tôi theo số 833-717-2273 để yêu cầu gửi thêm bản sao cho bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống bảng thông tin miễn trừ của chúng tôi.

Icon
phone icon

Đối với người sử dụng lao động, bảng lương và miễn trừ

Gọi cho Cục An ninh Việc làm

 

Số điện thoại miễn phí: 833-717- 2273 (chọn phương án 3)

 

Hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn. Người dùng TTY/TDD có thể quay số 1-800-833-6384 để biết

Dịch vụ Tiếp âm Washington

Icon
phone icon

Đối với các câu hỏi chung

Gọi cho Sở Dịch vụ Xã hội và Y tế

 

Số điện thoại miễn phí: 844-CARE4WA

(844-227-3492)

 

 

Hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn Người dùng TTY/TDD có thể quay số 1-800-833-6384 để biết

Dịch vụ Tiếp âm Washington

Icon
email icon

Gửi email cho chúng tôi

Hãy điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến cơ quan tiểu bang thích hợp.